Loading...
بلور و شیشه عظیمی


بلور و شیشه عظیمی در راستای کسب رضایت مشتریان خود محصولات دارای مشکل خود را پس از فروش پذیرفته و در جهت رفع اشکال آنها با مشتری همکاری می نماید.
بدین منظور ایرادات کارخانه مرتفع و در صورت شکستگی قطعات پس از مصرف آن محصولات را تامین می نماید.